Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő

 

Az Új Város Alapítvány, mint a https://www.ujvarosonline.hu/ domain név alatt működő weboldal üzemeltetője, jelen tájékoztatót abból a célból teszi közzé, hogy a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közölje, valamint segítse őket az adatkezeléshez kapcsolódó jogaik gyakorlásában.

 

A tájékoztatási kötelezettség jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

 

Weboldalunkon az alábbi két esetben fordulhat elő, hogy személyes adatot használunk fel: a hírelvélre való feliratkozáskor és a sütik használatával.

 

2. Adatkezelés a hírlevélre való feliratkozáskor

 

Az Új Város Alapítvány (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 29.; „Új Város”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön e-mail címét, amely a www.ujvarosonline.hu honlapon a hírlevélre való feliratkozáskor kerül birtokunkba.

 

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím kezelésére az Új Város Alapítvány jogosult.

 

Az Új Városnál az Ön által megadott e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: az Új Város főszerkesztője és az Új Város Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az Új Város adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 

Az Új Város a hírlevélre történő feliratkozás során megadott nevet és e-mail címet hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg.

 

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott név és e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles a nevét és e-mail címét megadni.

 

Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni az Új Várostól, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni. Leiratkozáshoz kattintson a tőlünk kapott e-mailekben található linkre vagy lépjen kapcsolatba velünk a címen.

 

Az Új Város az Ön által megadott nevet és e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

 

Az Új Város az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a leiratkozás gombra történő kattintáskor automatikusan törli.

 

Azon hírlevelek esetében, amelyeket az Új Város az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, az Új Város jogszerűen járt el.

 

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott név és e-mail cím címzettje (i) az Új Város számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltató: a DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., adószám: 13962982-2-42)

 

A hírlevélküldés céljából megadott e-mail címét az Új Város további személy részére nem továbbítja.

 

3. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Új Város a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az Új Város a honlapján nyilvánosságra hozza.

Az Új Város Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait az Új Város a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

 

4. Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

 

4.1. Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon, hogy az Új Város kezeli-e a személyes adatait.
Ha az Új Város kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. Az Új Város a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 

4.2. Ön jogosult az Új Várostól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 

4.3. Az Új Város az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Új Város indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Új Városnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

 

4.4. Az Új Város a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Új Városra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Új Városra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha az Új Város nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

5. Jogsértés esetén tehető lépések

 

Ha úgy gondolja, hogy az Új Város megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen:

 

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím:

 

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

 

6. Cookies (sütik) kezelése

 

A honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobil eszközén süti kerül elhelyezésre.

Az Új Város olyan sütit helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti). A sütik elhelyezésének célja, hogy a Google Analytics segítségével statisztikát kapjon az oldal látogatottságának alakulásáról, valamint munkamenet azonosítókat használ a látogató esetleges jogosultságának követésére. A Google Analytics szabályzata itt érhető el.

 

Ha Ön meg kívánja tiltani, hogy sütit vagy webjelzőt helyezzenek el a számítógépén vagy mobil eszközén, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha Ön a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy

a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: itt

a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: itt

a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: itt

 

7. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

 

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Lehetséges, hogy ezek a webhelyek adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 

 

Legújabb cikkeink:

 • lelkiség

  A húsvéti napok mindegyikét lelkiségünkben egy-egy névvel illethetjük: Szeretet a Nagycsütörtök; az elhagyott Jézus a Nagypéntek; Mária a Nagyszombat; a Feltámadott pedig Húsvétvasárnap.

  Chiara Lubich

  2020. április 9.

 • lelkiség

  „Az úr Jesus Kristus az igazi pelikán, ki megeleveniti a mi lelkünket az örök életre.” (Misztótfalusi eklézsia úrasztali keszkenőjének hímzett felirata, 1650)

  Antal Gergely

  2020. április 9.

Legújabb könyveink: